Siste innlegg

Fastlegemangel i Norge

Mangelen på fastleger i Norge er stor. Tall fra Helfo viser at pr. 1. januar 2022 er det 144 888 som står på venteliste for fastlege i Norge.

Fastlegemangelen er en varslet krise og mange frykter at fastlegeordningen vil kunne kollapse.

Høyt arbeidspress oppgis som grunn for at mange fastleger slutter i jobben, samtidig som rekrutteringen svikter: flere yngre / nyutdannede leger ønsker ikke å jobbe som fastleger.

Nesten 150 000 mennesker i Norge står på venteliste for ny fastlege

Hvem bestemmer antall fastleger?

Det er kommunen som har ansvar for å sikre at det er tilstrekkelig med vikarer når en lege mangler eller et borte med langvarig sykefravær.

Noen legekontor gjør det slik at legene dekker hverandres pasientlister ved kortere fravær på inntil 8 uker, som for eksempel ferie eller etterutdannelse.

Noen legekontor har også felleslister, som vil si at at alle legene på et legekontor har fellesansvar for listepasientene.

Det gjøres forskjellig fra kommune til kommune, og på de ulike legekontor. Likevel er det kommunen  som har ansvaret for helsehjelp,  inklusiv akutt helsehjelp, enten via et fastlegekontor eller ved legevakt.

Helse- og omsorgstjenesteloven sier at kommunen har plikt til å sørge for almennlegetjeneste til sine innbyggere, samt helsehjelp til de som oppholder seg i kommunen.

Personer uten fastlege kan bli en kasteball mellom legevakt og legekontor, noe som kan være både svært uheldig og energikrevende.

Bytting av fastlege

Man finner selv en fastlege man ønsker å bytte til på Helsenorge.no.

Man får kvittering på ønsket om bytte og kvitteringen lagres i meldinger på Min helse.

Man kan søke om bytte for seg selv og egne barne som bor på samme adresse.

Er ikke denne legen ledig blir man satt på venteliste.

Man kan også søke om en fastlege i en annen kommune enn den man er innbygger i, og man har rett til å bytte fastlege inntil to ganger pr kalenderår.

I tillegg til de ordinære byttene kan man bytte fastlege ved meldt  flytting til folkeregisteret, hvis fastlegen din slutter eller reduserer pasientlisten sin.

Flytter du innenfor Norge og har meldt flytting til folkeregisteret og flytter tilbake til opprinnelige kommune innen tre år kan du få tilbake tidligere fastlege.

Ønsker man å bytte fastlege på vegne av andre kreves det fullmakt.Foreldre / foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Venteliste på fastlege

Om legen ikke har ledig plass på pasientlisten sin havner man på venteliste.

Det er bare mulig å stå på èn venteliste av gangen .

Når legen får ledig plass kommer ditt bytte av fastlege automatisk i kraft fra første dag i kommende måned.

Noen ganger kan det gå raskt å få plass hos legen du har søkt om plass hos, andre ganger kan det ta lang tid. Det er flere ulike forhold som avgjør hvor lang tid det tar:

  • En fastleges pasientliste åpnes først opp for nye pasienter når det har blitt 10 ledige plasser. Når ventelisten åpnes tas det inn 10 nye. Er det færre enn 10 på ventelista holdes den åpen frem til de 10 plassene er fylt opp.

Pasientjournal ved fastlegebytte

Om man bytter fastlege må man selv sørge for at journalen overføres til den nye legen.

Dette gjøres ved å kontakte din gamle fastlege og oppgi informasjon om ny fastlege og be om at den blir sendt over.

Norsk ambulanse – Hvem eier bilen